Handelsbetingelser

Nedenstående almindelige forretningsbetingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for samhandel med Dura Mono og er gældende i det omfang, en eller flere bestemmelser ikke er særskilt bekræftet af Dura Mono, Vi forbeholder os retten til at ændre eller modificere de nuværende vilkår og betingelser uden forudgående varsel.

Læs teksten omhyggeligt og vær sikker på, at du forstår vores vilkår og betingelser, inden du downloader eller bruger materialer eller produkter fra Dura Mono.

Uddybende oplysninger omkring Dura Mono: Calle Cernicalo 16, 29649 Mijas, MALAGA info@thomasc245.sg-host.com +45 70 23 09 25


Webhosting m.v.

1.1 Webhotel 

Dura Mono webhotel er en præsentationsplads primært for erhvervsdrivende, der gennem Dura Mono har købt en webløsning.

1.2 En aftale om webhotel indeholder følgende (medmindre andet specifikt er aftalt mellem Dura Mono og kunden):

– Op til 10 gb plads

– Op til 150.000 inodes

– Op til 10.000 cpu-sekunder pr. dag og 1.000 cpu-sekunder pr. time

– Op til 5 mailkonti med delt plads på 2 gb

1.3 Tilladt trafik

I abonnementet er inkluderet et månedligt trafikforbrug på 5 tb. Forbrug herudover vil blive faktureret med 40,- ekskl. moms per påbegyndt GB.

Det er ikke tilladt at placere filarkiver indeholdende programmer, videofiler og lydfiler (mp3, gif, wav, MP4, jpg, zip mv.) til fri download.

Dura Mono forbeholder sig ret til ved overtrædelse af ovennævnte, at lukke webhotellet uden varsel og opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget jf. 1.3. Eventuel resterende, forudbetalt abonnement refunderes ikke. Dura Mono forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om overtrædelse har fundet sted eller ej.

1.4 Kundens ansvar

Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet. Der må ikke forefindes pornografisk materiale, materiale med ekstreme politiske synspunkter eller andet kontroversielt materiale.

Dura Mono forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om materiale har en sådan kontroversiel karakter, at Dura Mono kan ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel. Ved en sådan ophævelse ifalder Dura Mono ikke overfor kunden erstatningsansvar af nogen art, herunder driftstab.

Kunden må ikke benytte sit abonnement hos Dura Mono til at udsende SPAM fra, som beskrevet i Markedsføringslovens §6a. Såfremt Dura Mono konstaterer at kunden har udsendt SPAM, kan Dura Mono ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel, og stille kunden erstatningsansvarlig overfor Dura Mono for eventuelle tab og sagsanlæg som følge deraf.

1.5 Perioder og fornyelse

Dura Mono fakturerer abonnement på webhotellet forud for den aftalte periode (12 måneder ad gangen). Abonnementet fornyes automatisk, for en ny identisk periode, med mindre Dura Mono har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Der refunderes ikke beløb for en forudbetalt periode. En opsigelse vil alene vedrøre en kommende periode.

Opsigelsen kan ske via Dura Mono ved fremsendelse af email til info@thomasc245.sg-host.com.

1.6 Ophævelse

Dura Mono forbeholder sig ret til at ophæve et igangværende abonnement, uden at kunden nødvendigvis har krænket nærværende forretningsbetingelser. I så fald refunderer Dura Mono den resterende del af det forudbetalte abonnement til kunden.

1.7 Adgang

Dura Mono tilstræber adgang til og fra webhotellet 24 timer i døgnet. Dura Mono forbeholder sig dog ret til driftsstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet mv. Dura Mono tilstræber at varsle sådanne driftsstop.

1.8 Oppetider

Dura Mono tilstræber oppetider på 96%. Driftsstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet mv. indregnes ikke som nedetid.

1.9 Erstatning

Dura Mono er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere, ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader eller indirekte tab. Dura Mono’ erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

1.10 Backup

Der tages en daglig backup der gemmes i maximalt 7 dage. Ønskes yderligere remote backup, kan dette bestilles mod ekstra betaling.


Domæner

2.1 Domæner

Kunden er selv ansvarlig for betaling af domæne gebyr til DK-Hostmaster.dk eller lignende domæne udbyder. Der henvises i øvrigt til DIFO’s gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk

2.2 Ikke .dk domæner.

For andre domænenavne end .dk-navne (eksempelvis .com, .net, .org, .as, .nu osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler. Dura Mono kan ikke garantere for fuld funktionalitet på domæner indholdende specielle tegn. Herunder æ, ø og å.


Betalingsgateway

3.1 Udbyder af betalingsgateway

Dura Mono tilbyder betalingsgateway til enten Dankort eller Visa Dankort, samt internationale kort, igennem Quickpay.

3.2 Aftalens omfang

Antallet af transaktioner er begrænset.

3.3 Opsigelse

Dura Mono fakturerer abonnement vedr. betalingsgateway forud for den aftalte periode (12 måneder ad gangen medmindre andet er aftalt). Abonnementet fornyes automatisk, for en ny identisk periode, medmindre Dura Mono har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Der refunderes ikke beløb for en forudbetalt periode. En opsigelse vil alene vedrøre en kommende periode.

Opsigelsen kan ske via Dura Mono ved fremsendelse af email til info@thomasc245.sg-host.com.


Tilbud og konkurrencer

4.1 Generelle vilkår

Følgende, generelle vilkår er gældende ved tilbud og konkurrencer via hjemmeside, nyhedsbrev samt de sociale medier – medmindre andet er specifikt angivet i vilkårene for tilbuddet/konkurrencen.

4.2 Løbetid

Alle konkurrencer og tilbud har en løbetid på maks. 2 måneder fra startdatoen

4.3 Udløbstid for rabatter

Angivne rabatter på abonnementspris, hostingydelser m.v. i forbindelse med tilbud og konkurrencer gælder i 12 mdr. fra starttidspunktet. Herefter vil normalprisen være gældende.

4.4 Gratis webhotel

Gratis webhotel i forbindelse med tilbud og konkurrence er gældende for 12 mdr. fra starttidspunktet. Herefter vil normalprisen være gældende.


Tests og Quizzer

5.1 Generelle betingelser

Ved indtastning af kontaktoplysninger i forbindelse med deltagelse i en test/quiz, accepterer man at blive kontaktet af Dura Mono.


Abonnementsaftaler vedr. hjemmesider og webshops

6.1 Abonnementsvilkår

Nærværende abonnementsvilkår er gældende for alle abonnementsaftaler vedr. hjemmesider, webshops og online marketing, medmindre andet er specifikt aftalt imellem Dura Mono og kunden.

6.2 Bindingsperiode

Der er en bindingsperiode på 12 måneder fra abonnementets startdato. Herefter kan abonnementet opsiges med 3 måneders varsel ved udgangen af en måned.

6.3 Kvartalsvis fakturering

Dura Mono fakturerer abonnementet forud for den aftalte periode (3 måneder ad gangen). Abonnementet fornyes automatisk, for en ny identisk periode, medmindre Dura Mono har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden.

6.4 Opsigelse af abonnement

Opsigelse af et abonnement kan ske til Dura Mono ved fremsendelse af email til info@thomasc245.sg-host.com.

Ved et abonnement vedr. et website, hvor sitet har været hostet hos Dura Mono, udleveres – hvis kunden ønsker det – en zip-fil med det pågældende site til kunden ved aftalens udløb. Kunden kan herefter opsætte sitet hos en anden host, hvilket er Dura Mono uvedkommende.

Ved et abonnement på online marketing stopper Dura Mono’ med at arbejde på diverse konto ved aftalens udløb. Er der kørende kampagner på medier som f.eks. Google Ads, Facebook, Instagram eller LinkedIn, kører disse videre som hidtil. Det er altså kundens ansvar at ændre/stoppe disse, såfremt dette ønskes. Er andet ikke specifikt aftalt imellem parterne ved opsigelsen, kører disse kampagner uberørt videre, og ansvaret overdrages til kunden.


Software generelt

7.1 Softwarerettigheder

Kunden opnår en tidsubegrænset og ikke-eksklusiv ret til at benytte det af Dura Mono udviklede software til løsning af de opgaver og i det anlæg, hvortil det er anskaffet, og til det antal brugere, som kunden har oplyst til Dura Mono, eller som har taget sofwaren i brug pr. overtagelsesdagen.

7.2 Garanti på udviklet software

Dura Mono yder – medmindre andet specifikt er aftalt – altid 3 måneders garanti på leverede softwareløsninger, der regnes fra overleveringsdatoen. Grantien dækker alene funktioner som er udviklet af Dura Mono. Efter 3 måneder bortfalder garantien.

7.3 Kundens programændringer

Såfremt kunden foretager programændringer, bortfalder Dura Mono’ forpligtelser i relation til softwaren i enhver henseende, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse.


Plugins til WordPress

8.1 Ansvarsfraskrivelse

Under ingen omstændigheder kan Dura Mono holdes ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, specielle eller tilfældige følgeskader, herunder – men ikke begrænset til – tab af data eller fortjeneste, der udspringer af brugen eller manglende evne til at bruge materialerne på dette websted, selvom Dura Mono eller en bemyndiget repræsentant er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Hvis din brug af materialer fra dette websted resulterer i behovet for service, reparation eller rettelse af udstyr eller data, påtager du dig eventuelle omkostninger heraf.

 8.2 Licens

Vores digitale produkter er skabt til WordPress; en open source software frigivet under GNU Public License. Af denne årsag er ethvert af vores produkter, der udgør afledte værker af WordPress, også licenseret under GPL 3.0.

8.2.1 Licensvarighed og fornyelse

Licenser er gyldige i 6 måneder fra købsdatoen. En gyldig og aktiv licensnøgle er nødvendig for at kunne modtage opdateringer og support til købte plugins.

8.2.2 Softwareopdateringer

Opdateringer er inkluderet gratis i 6 måneder. Hvis du har en gyldig og aktiv licensnøgle, og dit plugin understøtter det, vil opdateringer blive leveret automatisk fra WordPress’ Dashboard. Hvis dit plugin ikke understøtter automatiske opgraderinger, kan opgraderinger downloades fra siden “Mine downloads” på “Min konto”-området af vores hjemmeside.

8.2.3 Support

Der ydes support til indkøbte udvidelser og temaer op til 6 måneder efter købsdatoen. Hvis du ønsker support efter 6 måneder, skal du forny din licensnøgle.

8.3 Ejerskab og ansvar

Du kan ikke kræve intellektuelt eller eksklusivt ejerskab for nogen af vores produkter, modificerede såvel som umodificerede. Alle produkter ejes af Dura Mono. Vores produkter leveres “som de er” uden garanti af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået. Under ingen omstændigheder kan vores juridiske person holdes ansvarlig for skader, herunder – men ikke begrænset til – direkte, indirekte, specielle og tilfældige følgeskader eller andre tab, der opstår som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge vores produkter.

8.4 Garanti

Vores produkter leveres “som de er” uden garanti af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået. Vi garanterer ikke, at det købte plugin vil fungere i alle browsere og med alle temaer. Ej heller garanterer vi, at vores plugins vil være kompatible med alle versioner af WordPress. Vi garanterer ikke kompatibilitet med eventuelle tredjepart plugins, scripts eller programmer.

8.5. Opdateringer

Produktopdateringer er tilgængelige for kunder, som har gjort et køb og har en aktiv licens. Alle plugins er altid designede til at være kompatible med den nyeste, tilgængelige version af WordPress, men vi kan give nogen garanti for, at ældre skabeloner vil køre med fremtidige versioner af WordPress.

8.6. Ændringer

Du har tilladelse til at foretage nødvendige ændringer i vores produkter, så de passer til dine specifikke behov. Du kan fjerne vores kreditlinks under accept af, at alle downloadede plugins stadig hører under Dura Mono’ copyright, og at de anvendte filer skal bevare deres respektive licenser.

8.7 Betaling

Alle betalinger sker gennem kort betaling eller bankoverførsel.

8.8 Betaling

Når vi har modtaget din betaling, vil produktinformation blive sendt til den e-mailadresse, du har opgivet. Dette kan tage op til 1 time, men sker normalt inden for få minutter. Hvis du ikke modtager en e-mail efter denne periode, kan du kontakte os på info@thomasc245.sg-host.com.

Desuden kan du umiddelbart efter købet få adgang til de købte produkter fra “Min konto”-området på vores hjemmeside.

8.9 Prisændringer

Dura Mono forbeholder sig retten til at ændre vores produktpriser individuelt og til enhver tid, uden forudgående varsel.

8.10 Information om billedmateriale og copyright

Vores produkter inkluderer ikke fotografisk billedmateriale. Du er selv ansvarlig for at tilføje dine egne billeder. Vores produkt demoer indeholder fotografiske billeder, men disse billeder er kun til demonstration og er ikke inkluderet i produktet. De bruges udelukkende for at give den besøgende et funktionelt eksempel på, hvordan det givne plugin vil se ud, når indholdet er blevet tilføjet. Disse billeder bør derfor ikke gemmes, kopieres eller omfordeles på nogen måde.


Generelt

9.1 Aftalens indhold

Et tilbud fra Dura Mono indeholder de ydelser, der specifikt er nævnt i tilbuddet. Såfremt en ydelse ikke er nævnt i tilbuddet, er den ikke indeholdt i aftalen.

9.2 Faktura

Dura Mono udsteder faktura når arbejde er påbegyndt.

9.3 Betaling

I tilfælde, hvor Dura Mono først fremsender faktura efter leveret ydelse, skal betaling ske netto 4 dage. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

9.4 Manglende betaling.

Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser, samt tilskrivning af rente i henhold til punkt 5.2. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 2. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

9.5 Fortrydelsesret

Mange af Dura Mono’ produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Dura Mono påbegynder arbejdet så snart bestilling er modtaget. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved Dura Mono’ påbegyndelse af kundens bestilling.

9.6 Kundens aftaler med tredjemand

Det er til enhver tid kundens eget ansvar at opsige evt. aftaler med øvrige parter, uanset sådanne aftalers vilkår og bindingsperiode.

Dura Mono kan ikke holdes til ansvar for kundens mulighed for at opsige sådanne aftaler, ligesom en aftale mellem Dura Mono og kunden ikke kan være betinget af kundens opsigelse af anden aftale.

9.7 Adresseoplysninger

Kunden er forpligtet til altid at holde Dura Mono informeret om sin nuværende bopæl, dette kan ske via email info@thomasc245.sg-host.com eller ved skriftlig henvendelse pr. brev.

9.8 Forbehold for ændringer

Dura Mono forbeholder sig ret til at ændre foretningsbetingelser, specifikationer og priser. Ændringer vil blive offentliggjort på Dura Mono’ hjemmeside. Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementperiode.


Værneting

10.1

I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende forretningsbetingelser aftales Retten i Holbæk i Danmark som værneting.

Dette websted bruger cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores hjemmeside